topbanner nyheder

 
 

 

 

Nyheder

 • 25.09.2020Renteændring

  Sparekassen Djursland nedsætter pr. 1. november 2020 grænsen for indlån (frie midler) friholdt for negativ indlånsrente til kr. 150.000 for alle helkunder i Sparekassen. Såfremt du ikke har din Nemkonto i Sparekassen vil grænsen være kr. 0

  For Plusgarant, EKSTRA- og SPARkunder
  friholdes samlet indestående op til kr. 300.000. Dette forrentes til 0 procent.

  For børn
  friholdes alle børnekonti herunder børneopsparinger for nega-tiv indlånsrente. Nuværende vilkår er gældende.
  Renteændringen sker som følge af udsigten til et fortsat lavt renteniveau med negative markedsrenter, samt af forret-ningsmæssige årsager. Renten er variabel og kan ændres i henhold til Sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

  Læs mere om de nye satser på www.spardjurs.dk. Grundlaget for renteændringen finder du i vores Almindelige forretnings-betingelser.r

 • 24.09.2020Forlængelse af valgperioden til repræsentantskabsvalget i Sparekassen

  På grund af udfordringer med PostNords distribution af fysiske breve i visse dele af Sparekassens område forlænges fristen for at afgive stemme til repræsentantskabsvalget.

  Ny frist for at afgive stemme er onsdag den 30.09.2020 kl. 16.00

  Du har valget mellem to muligheder, når du ønsker at afgive stemme:

  1. Elektronisk afstemning
   a. Du logger på valgportalen på denne adresse: https://spardjurs.portal.vp.dk/logon
   b. Brug dit NemID til at logge på med.
   c. Du bliver automatisk ledt til den valgkreds, du tilhører.
  2. Fysisk afstemning
   a. Hvis du ikke har mulighed for at stemme elektronisk, kan du henvende dig i én af Sparekassens afdelinger, hvor du kan stemme via en fysisk stemmeseddel.

  Ved tekniske problemer, kontakt venligst VP Investor Services på tlf. 4358 8866 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

   

 • 11.09.2020Valg til Sparekassens repræsentantskab

  Alle stemmeberettigede garanter har mulighed for at afgive stemmer til valget til Sparekassens repræsentantskab.

  Afstemningen foregår i perioden 21. september til 25. september 2020. Du hører nærmere herom, når tiden nærmer sig.

  Se de opstillede kandidater her:

 • 28.08.2020Sparekassen Djursland – regnskab halvår 2020

  Sparekassen opnåede i 1. halvår 2020 et efter omstændighederne tilfredsstillende positivt resultat før skat på 7,2 mio. kr.

  • Halvåret præget af COVID-19 samt den nu godkendte fusion med Langå Sparekasse
  • Sammenligning af nøgletal med 2019 er udfordret af fusionen, hvor ekstraordinære omkostninger i forbindelse med fusionen i første halvår 2020 bidrager med ca. 2,5 mio. kr.
  • Negative renteudgifter fra indførelse i 1. kvartal 2020 bidrager positivt til resultatet med 2 mio. kr. Den tidligere Langå Sparekasse har indført negative renter fra 1. juli 2020 overfor privatkunder.
  • COVID-19 har medvirket til faldet i udlån på 33,5 mio. kr. (ca. 2,8 %) og en stigning i indlån på 65,8 mio. kr. (ca. 2,3 %). Forklaringen på denne udvikling skyldes primært erhvervskundernes gode likviditet bl.a. som følge af statens hjælpepakker.
  • Sparekassens kunder er indtil videre kommet fint igennem krisen – alene ganske få af Sparekassens erhvervskunder er påvirket af COVID-19.
  • Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender på meget lavt niveau. Sparekassen har af forsigtighedsgrunde valgt at afsætte ekstraordinært 4,2 mio. som et ”ledelses-mæssigt” skøn til dækning af eventuelle ekstraordinære tab som følge af COVID-19.
  • Sparekassens udmeldte forventninger til årsresultatet for 2020 i niveauet 10-15 mio. kr. før skat ændres til niveauet 5-10 mio. kr. før skat p.g.a. forventede yderligere eks-traordinære omkostninger til fusionen i niveauet 7-10 mio. kr. i andet halvår primært til IT-omkostninger og omkostninger til juridisk assistance.

  Indtjening

  Sparekassens udlån falder med 33,5 mio. kr. siden ultimo 2019. Indlån stiger med 65,8 mio. kr. – heraf 2 mio. kr. i pensionspuljer.

  Udviklingen i udlånet skyldes primært statens hjælpepakker til erhvervslivet i forbindelse med CO-VID-19, hvor især udskydelsen af erhvervsvirksomhedernes moms- og skattebetaling har forbedret likviditetssituationen. De fleste af Sparekassens erhvervsvirksomheder er – på trods af COVID-19 – inde i en fin udvikling. Især landbrugserhvervet og håndværkervirksomhederne viser flotte drifts-resultater. Sparekassen har stort set ikke eksponeringer til turisterhvervet, som er hårdt ramt af COVID-19.

  Indlånsudviklingen skyldes, at mange private kunder ”holder på pengene”. Man holder igen med forbruget, og på trods af introduktionen af negative renter på indlån – så ønsker mange privatkun-der fortsat ikke at investere sine indeståender i værdipapirer, som ofte er en mere rentabel løsning.

  Sparekassen håber og tror, at udlånet vil øges i løbet af efteråret 2020, hvor en del af hjælpepak-kerne udløber. Indlånsudviklingen er usikker. En forventet udbetaling af dele af lønmodtagernes
  ”indefrosne” feriepenge vil sikkert medføre yderligere indlånsstigning.

  Som resultat af udlåns- og indlånsudviklingen – falder nettorenterne med 2,6 mio. kr. (ca. 7 %) Gebyrindtægterne primært som følge af indtægter fra kundernes omlægninger af realkreditlån viser en tilfredsstillende udvikling, således, at netto rente- og gebyrindtægter ender op med et fald på alene tkr. 846 (ca. 1,3 %) i forhold til halvåret 2019.

  Omkostninger

  På trods af øgede udgifter til IT bl.a. med indkøb af Microsoft 365 platformen, øgede udgifter til ho-norarer, fratrædelser og eksterne rådgivere i forbindelse med fusionen – stiger omkostningerne alene med tkr. 550 (ca. 1 %), hvilket er meget tilfredsstillende.

  Stigende basisresultat

  Et tab på kursregulering af værdipapirer med 1,9 mio. kr. medfører sammen med en samlet netto-nedskrivning på udlån og tilgodehavender på 3,4 mio. kr. et basisresultat på 12,4 mio. kr. i forhold til 11,6 mio. kr. pr. halvåret 2019. En stigning på 6,9 %.

  Solvens og likviditet

  Solvensen er udregnet til 23,2 % forudsat at halvårets resultat er indregnet (22,8 % uden indreg-ning). Sparekassen forventer at kunne overholde kommende års solvenskrav ved almindelig indtjening. Sparekassen har massiv overdækning i likviditet – LCR er opgjort til 887 %.

  Sparekassen ansøger i 2. halvår Finanstilsynet om at omlægge nuværende hybride lån på 15 mio. kr. til et nyt lån med forventet årlig rentebesparelse i niveauet tkr. 750.

  Forventninger til resten af året

  2. halvår vil blive præget af yderligere ekstraordinære udgifter til fusionen – forventet i niveauet 5-8 mio. kr. Hertil kommer naturligvis den fortsatte usikkerhed omkring udviklingen af COVID-19. Spa-rekassen justerer derfor tidligere udmeldte forventninger til årsresultatet til et forventet niveau på 7-12 mio. kr. før skat.

  Nedenfor følger en række hovedtal for regnskabsudviklingen. For yderligere oplysninger – kontakt gerne direktør Peter Lading Sørensen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 51161298

   

  Hovedtal

  30.06.2020

  30.06.2019

  31.12.2019

    tkr. tkr. tkr.
  Resultatopgørelse      
  Netto rente- og gebyrindtægter 66.176 67.022 129.694
  Andre ordinære indtægter 28 47 87
  Kursreguleringer -1.903 4.886 14.290
  Udgifter til personale og administration 51.516 50.966 102.947
  Andre driftsudgifter 56 781 1.207
  Nedskrivninger på udlån m.v. 3.372 2.847 3.837
  Basisresultat 12.448 11.648 19.870
  Resultat før skat 7.173 13.687 30.323
         
  Balance      
  Udlån 1.166.196 1.286.445 1.199.692
  Indlån 2.884.991 2.756.251 2.819.175
  Heraf indlån i puljer 409.922 375.984 407.831
  Egenkapital 430.582 387.710 419.570

   

   

       

  Nøgletal

  pct

  pct

  pct

  Solvensprocent 23,2 19,3 21,5
  Kernekapitalprocent 21,7 17,3 20,1
  Egentlig kernekapitalprocent 20,9 16,4 19,3
  Egenkapitalforrentning før skat p.a. 3,4 7,2 7,6
  Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 2,7 5,8 7,2
  Indtjening pr. omkostningskrone 1,13 1,23 1,27
  Renterisiko 3,1 3,0 3,1
  Valutaposition 1,9 1,8 1,9
  Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 40,4 46,7 42,6
  Udlån i forhold til egenkapital 2,7 3,3 2,9
  Periodens udlånsvækst -2,8 3,4 -3,6
  Likviditetsdækning LCR 887 748 612
  Periodens nedskrivningsprocent p.a. 0,2 0,2 0,2
  Summen af store eksponeringer (max 175 %) 74,6 93,1 79,0

   

  Læs halvårsrapport 2020

   

   

 • 19.08.2020Onsdag den 26. august lukker Sparekassen kl. 11:00
 • 18.08.2020Valg til Sparekassens repræsentantskab

  Hvert 4. år er der valg til Sparekassens repræsentantskab, der er Sparekassens øverste ledelse.

  Som det sikkert er dig bekendt, har repræsentantskaberne i Sparekassen Djursland og Langå Sparekasse netop besluttet en fusion af de to sparekasser. Derfor foregår valget på en lidt anden måde denne gang.

  Garanterne inddeles ved valget i 2020 i to valgkredse:

  • valgkreds 1 er de garanter, der var garanter i Langå Sparekasse inden fusionen
  • valgkreds 2 er de garanter, der var garanter i Sparekassen Djursland inden fusionen

  I valgkreds 1 vælges 20 medlemmer og i valgkreds 2 vælges 40 medlemmer, dog samlet minimum 40 medlemmer.

  Valgperioden for disse repræsentantskabsmedlemmer løber fra den 16. oktober 2020 til den 31. december 2024.

  Som garant kan du opstille dig selv og/eller en eller flere andre garanter til valget.

  Sidste frist for anmeldelse af kandidater er den 8. september 2020 kl. 16.00. Alle foreslåede kandidater opføres herefter i alfabetisk orden på én samlet kandidatliste for hver valgkreds, der offentliggøres på Sparekassens hjemmeside og fremlægges i Sparekassens afdelinger.

  Det skal bemærkes, at Sparekassens bestyrelse anmelder en kandidatliste for hver valgkreds. Såfremt der ikke kommer yderligere kandidatforslag, eller det samlede antal ikke overstiger henholdsvis 20 kandidater i valgkreds 1 og 40 kandidater i valgkreds 2, vil der være fredsvalg i valgkredsen.

  Hvis der bliver valg, vil afstemningen ske i perioden 21. september til 25. september 2020. Stemmer kan afgives elektronisk. Hvis du ikke har mulighed for at stemme elektronisk, kan du dog stemme via brev eller via aflevering af stemme i en af Sparekassens afdelinger.

  Valgresultatet offentliggøres senest 15. oktober 2020.

  Ønsker du at stille op til repræsentantskabsvalget, eller har du forslag til kandidater, så er det nu og inden 8. september 2020, du skal indlevere dit forslag i Sparekassen. Forslaget skal være forsynet med kandidaternes navn, adresse og stilling og kan indleveres via mail til Dorthe Erhardsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller via brev.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Peter Lading Sørensen, Ole Bonde eller Dorthe Erhardsen.

  Til din orientering kan Sparekassens vedtægter findes på vores hjemmeside www.spardjurs.dk. Vi henleder specielt opmærksomheden på § 5.

   

 • 21.07.2020Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

  Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. august 2020, kl. 18.00 i Langå Sparekasses lokaler, Bredgade 10 i Langå.

  Repræsentantskabsmødets dagsorden er:

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag om fusion med Sparekassen Djursland
  3. Bemyndigelse
  4. Eventuelt

  Se hele indkaldelsen her

 • 25.06.2020To solide jyske Sparekasser går sammen

  Bestyrelserne i Langå Sparekasse og Sparekassen Djursland har besluttet at foreslå en sammenlægning af de to Sparekasser.

  En fornuftig beslutning
  Bestyrelsesformændene i Sparekassen Djursland og Langå Sparekasse – Pernille Amstrup-Bønløkke og Michael Kirkebæk Andreasen kalder sammenlægningen ”en fornuftig beslutning”.

  ”Vi har i dag to solide sparekasser, som søger sammen, fordi det efter vores opfattelser giver de bedste fremtidige vilkår for fortsat at være en stærk lokal sparekasse i et udvidet område fra Grenå i øst til Langå i vest”.

  De to sparekasser har derfor besluttet at søge myndighederne om tilladelse til at blive sammenlagt under det fremtidige navn Sparekassen Djursland og med hovedsædet placeret i Langå.

  Kunderne får glæde af sammenlægningen
  Kunderne i Langå Sparekasse og Sparekassen Djursland vil fortsat møde de kunderådgivere, som de kender. Alle nuværende kundeafdelinger i de to Sparekasser fortsætter uændret ligesom alle medarbejdere tilbydes job i den nye Sparekasse.

  Direktører fortsætter
  ”Vi glæder os til at byde såvel kunder som medarbejdere velkomne i den nye Sparekasse” udtaler nuværende direktør i Sparekassen Djursland Peter Lading Sørensen og nuværende direktør i Langå Sparekasse Ole Bonde. De to direktører fortsætter i den nye Sparekasse med Peter Lading Sørensen som adm. direktør og primært ansvar for alle interne afdelinger og Ole Bonde som vicedirektør med ansvar for alle privatkundeafdelinger og den centrale erhvervsafdeling.

  Begge Sparekasser bruger samme datacentral, og det gør at kunderne kommer til at mærke meget lidt til sammenlægningen. Kunderne i Langå Sparekasse vil senere skulle have udskiftet deres betalingskort ligesom netbankløsningen fremover vil skulle findes på den fremtidige fælles hjemmeside.

  Alle praktiske forhold for kunderne kan findes på begge Sparekassers hjemmesider under ”FAQ”.

  Sammenlægningen skal godkendes af begge Sparekassers repræsentantskaber og de offentlige myndigheder i løbet af de kommende måneder.

   

  Yderligere oplysninger:

  Peter Lading Sørensen, direktør i Sparekassen Djursland. Direkte tlf.: 87 86 73 01 eller 51 16 12 98 eller Ole Bonde, direktør i Langå Sparekasse. Direkte tlf.: 87 11 93 33 eller 22 18 04 00

 • 09.06.2020Ordinært repræsentantskabsmøde

  I henhold til sparekassens vedtægter indkalder bestyrelsen herved til ordinært repræsentantskabsmøde

  onsdag den 24. juni kl. 19.00i Langå Sparekasse, Bredgade 10, Langå

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen
  5. Valg af medlemmer til:
   a) bestyrelse
   b) suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
  8. Eventuelt

  Se hele indkalelsen her

   

 • 04.06.2020Negative renter på privatkunders indlån

  Langå Sparekasse indfører pr. 1. juli 2020 negative renter for privatkunders indlån. Samtidig ændres forrentningen på enkelte indlånsprodukter. Ændringer og gældende vilkår kan findes her.

 • 13.05.2020FALSKE MAILS, SMS’ER OG TELEFONOPKALD

  Vi oplever et stigende antal henvendelser fra kortholdere der kontakter Nets, da de har modtaget en falsk mail, SMS, eller et telefonopkald fra kriminelle, som håber på at kunne få udleveret personlige oplysninger, med henblik på at misbruge oplysningerne og dermed opnå en økonomisk gevinst.

  Vi anbefaler altid at mails eller SMS’er slettes og at der ikke klikkes på links eller udleveres personlige oplysninger. Hvis der er udleveret personlige oplysninger, så vil vi altid spærre kort og/eller NemID alt efter hvad henvendelse omhandler.

  Kortholdere eller banker ​​kan altid sende eksempler af mails og SMS’er til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vil mailen/SMS’en blive analyseret.

  App’en "Mit digitale selvforsvar" kan med fordel downloades. Her kan kortholdere få gode råd og vejledning på hvordan de skal forholde sig.

  Læs mere her

  I kan også læse mere om falske mails og SMS’er på vores hjemmeside

  ​Det er blevet en smule lettere at være en digital dansker, der gerne vil styre uden om de svindlere og IT-kriminelle, der i stigende grad forsøger at lokke følsomme oplysninger eller NemID-koder ud af danskerne.

  Nets er nemlig en af de organisationer, der løbende offentliggør eksempler på forsøg på svindel i appen 'Dit Digitale Selvforsvar', som Forbrugerrådet Tænk, Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden udgav for nyligt.

  Herinde kan brugerne se både advarsler og eksempler på kendte forsøg på svindel-mails, som danskerne har modtaget, og som blandt andet ser ud til at komme fra Nets.

  Brugerne kan også tippe om emails, de selv har modtaget - og se tips til, hvad de kan gøre, hvis skaden er sket, og de er faldet for et fupnummer.

   

  Se nogle eksempler på snyde e-mails og snyde-sms'er nedenfor

  Fælles for telefonopkaldene og snyde-emails og snyde-SMS'er er, at modtageren opfordres til at afgive følsomme oplysninger (netbankkonti, betalingskortnummer, udløbsdato, kontrolcifre, CPR, NemID nøglekort) enten gennem telefonen eller via et link.

  Denne aktivitet er et såkaldt phishing-forsøg, hvor svindlere forsøger at lokke oplysninger ud af NemID-brugere, netbankkunder og kortholdere, med henblik på misbrug af deres NemID nøglekort, netbank-konti eller betalingskort.

  NemID nøglekortet er privat og personligt og må IKKE digitaliseres eller uploades/sendes til andre.

  Hvordan skal du forholde dig?

  Hvis du modtager e-mailen eller sms'en, skal du: 

  • Undlade at opgive nogen form for personlige kortdata
  • Videresende den til Nets' phishing-analyse afdeling, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.(valgfrit)
  • Slette den!

  Hvis du modtager et telefonopkald, skal du:

  • Undlade at opgive nogen form for personlige oplysninger
  • Afbryde forbindelsen

  Har du allerede opgivet dine personlige data, skal du hurtigst muligt kontakte din bank og sørge for at få spærret den/de konti eller det/de betalingskort, du har afgivet oplysninger om.

  Betalingskort

  Når du opretter en Verified By Visa eller MasterCard SecureCode, kan det enten ske på dit eget initiativ på Nets hjemmeside eller direkte i forbindelse med et køb, du selv har initieret, hvor det er et krav at du indtaster denne ekstra kode.

  Vær opmærksom på, at de internationale kortselskaber, Nets eller banker aldrig sender e-mails eller kontakter dig telefonisk for at bede om dit kortnummer, udløbsdato, kontrolcifre, CPR eller PIN-kode.

  NemID

  Nogle phishing-mails linker ind til hjemmesider, der ser troværdige ud, men som er falske kopier. På disse hjemmesider opfordres brugerne til at tage et billede af deres nøglekort og uploade det.

  Nøglekortet må ikke affotograferes eller digitaliseres. NemID og Nets vil aldrig sende mails ud til NemID-brugere for at bede dem om at oploade eller scanne deres nøglekort.

  Smishing – misbrug via SMS

  Ny form for phishing via SMS er dukket op, og har til formål at få dig til - via en SMS- - at afgive enten fortrolige detaljer om dit NemID eller den kode, du ofte skal bruge, når du handler med dit betalingskort på nettet.

  NemID
  Via en SMS kan du blive bedt om, med korrekt angivelse af dit fornavn eller andre personlige oplysninger, at uploade dit nøglekort på en bestemt site, som er angivet med et link. Det er et forsøg på at få fat i de koder, der er på dit nøglekort, så de kriminelle kan anvende dit NemID til at gennemføre misbrug. 

 • 29.04.2020Årets garantmøde udsættes til 2021

  På baggrund af den nuværende situation med COVID-19 og den fortsatte usikkerhed om, hvad der er muligt at afholde og med hvilke restriktioner eventuelle arrangementer vil kunne gennemføres for resten af 2020, har bestyrelsen på mødet i april måned, valgt at udsætte garantmødet der skulle have været afholdt i oktober 2020 til 2021. Ny dato for mødet i 2021 vil blive offentliggjort når ud meldinger fra regering og folketing gør det muligt at afholde arrangementet.

 • 24.04.2020Vi åbner dørene igen

  Vi vælger i Langå Sparekasse at følge den forsigtige genåbning af Danmark som regeringen og folketinget har besluttet at sætte i gang.

  Senest torsdag den 30. april vil kassen i Langå igen være åben hver dag fra kl. 13.

  Allerede fra mandag den 27. april vil kunderne have mulighed for at holde fysisk rådgivningsmøde med vores rådgivere, dog kun efter forudgående aftale, da vi skal være sikre på, at et af vores COVID-19 godkendte møderum er ledige.

  Det er naturligvis fortsat muligt at kontakte sparekassen eller den personlige rådgiver telefonisk eller via kommunikation i netbanken.

  Vi beder vores kunder passe godt på hinanden og overholde de anbefalinger som sundhedsmyndighederne har udsendt herunder at holde en afstand på minimum 2 meter til hinanden. Samtidig beder vi om, at vores kunder ikke kommer i sparekassen, hvis de har symptomer eller i øvrigt føler ubehag, der kan være tegn på COVID-19.

 • 08.04.2020Forsinket overførsel af rente på garantkapital for 2019

  Som følge af, at regeringen primo marts indførte forbud mod offentlige forsamlinger på over 10 personer, er repræsentantskabsmødet i sparekassen udskudt.

  Det er repræsentantskabet som sparekassens øverste myndighed, der godkender årsregnskabet for 2019 herunder fastsættelse af forrentningen af garantkapitalen, som for 2019 er indstillet af bestyrelsen til 2,5 % pro anno.

  Tidspunkt for repræsentantskabsmødets afholdelse og udbetaling af den af repræsentantskabet godkendte forrentning af garantkapitalen vil blive udmeldt her på hjemmesiden.

 • 08.04.2020Vi hjælper dig igennem Corona krisen

  Vi følger naturligvis myndighedernes opfordringer og anbefalinger i denne Corona krise.Sparekassen vil gøre alt hvad der er muligt for at hjælpe vores kunder igennem den økonomiske krise som situationen måtte udløse.

  Regeringen har lanceret adskillige hjælpepakker med det formål at understøtte den samfundsmæssige økonomi bedst muligt for såvel private lønmodtagere som erhvervslivet.
  Krisen rammer meget individuelt og på samme måde kan vores kunder blive ramt meget forskelligt.

  Langå Sparekasse ønsker at leve op til de opfordringer og henstillinger som regeringen og myndighederne forventer af pengeinstitutterne i Danmark.

  For privatkunder vil der være mulighed for at få op til 3 måneders ydelsesfritagelse på lån i Sparekassen.*)

  For erhvervskunderne vil der ligeledes kunne ydes op til 3 måneders ydelsesfritagelse på lån i Sparekassen.*)

  Samtidig vil der f.eks. i en periode indtil der kommer likviditet fra ansøgte hjælpepakker, kunne etableres et bevilget overtræk.

  For at minimere risikoen for spredning af Corona-virus har vi valgt ikke at holde fysiske møder.

  Du har dog altid muligheden for at skrive eller ringe til din rådgiver, som er klar til at drøfte hvilke muligheder der er for at hjælpe dig i forhold til din situation.

  *) Ekspeditionsgebyr for udfærdigelse af nye dokumenter udgør 750 kroner pr. lån

 • 27.03.2020Et godt kort-råd

  I disse CORONA tider, vil vi opfordre alle vore kunder som ikke p.t. har et betalingskort til at få et sådant bestilt.

  Vi ved, at forretninger meget gerne vil undgå kontanter på grund af smittefaren, samtidig med, at det ikke er muligt at få kontanter i Sparekassen. Vi hjælper dig meget gerne med at få bestilt et kort. Bare kontakt os på telefonen eller via netbanken.

  Vi har dog besluttet, at vi her ved det kommende månedsskifte, vil hjælpe de kunder, som endnu ikke har fået bestilt et kort. Vi vil således gøre det muligt at hæve kontanter den 31. marts og 1. april i tidsrummet fra kl. 13-16. Hvordan det praktisk bliver gennemført har vi endnu ikke taget stilling til. Hold derfor øje med opslag ved Sparekassen, så kan du se hvor vi kan hjælpe dig.

  Vi ser frem til at til at det hele er overstået, men ind til da passer vi godt på hinanden.

 • 28.01.2020Pas på fup opkald!

  Kriminelle forsøger løbene at franarre dig dine oplysninger. Ofte udgiver de sig for at komme fra NETS, Microsoft, pengeinstitutter, Skat, Postnord og lignende, men ingen af disse vil kontakte dig via telefon eller mail.

  Vi har kendskab til egne kunder og kunder fra andre pengeinstitutter, som er blevet kontaktet med det formål at prøve at franarre dem informationer.

  Personen påstår at have konstateret forsøg på misbrug af kundens kort eller netbank, BS aftaler som ikke er gået igennem som planlagt, og skal bruge NemID eller SMS-koder for at hjælpe.

  Så husk ALDRIG at udlevere følgende:

  • NemID (hverken kode eller numre fra kort/nummerviser/nøgleapp)
  • Brugernavn
  • CPR-nr.
  • Kortoplysninger (udløbsdato / kontrolkode) eller pinkode
  • Kode du modtager på SMS på din telefon 

  Generelt er ovenstående oplysninger PERSONLIGE og må i henhold til kort- og NemID regler IKKE deles med andre. Heller ikke dit pengeinstitut.

  Modtager du mail fra nogen du ikke forventer mail fra, så undlad at åbne og klikke på links i mailen.

  Kontakt din egen rådgiver hvis du er i tvivl.

  Læs pjecen fra Finans Danmark

 • 27.01.2020ERHVERV: Saml hele din betalingsløsning ét sted – helt enkelt!

  Nu kan vi også hjælpe dig med betalingsterminaler og kortindløsning til din virksomhed – både i fysisk forretning og netbutik!

  Vi har indgået et samarbejde med Bambora, og kan derfor nu hjælpe med at gøre betalingsdelen I din virksomhed meget nemmere.

  Bambora er den eneste spiller på betalingsmarkedet, som mestrer alle discipliner inden for betalingsløsninger herunder: betalingsterminaler, online betalingsgateways og indløsningsaftaler til de mest anvendte kreditkort I Danmark.

  For dig betyder dette samarbejde, at vi I fællesskab kan indgå en aftale om betalingsløsninger med Bambora til din virksomhed.

  Nogle af fordelene med denne løsning er:

  - Alt samlet I én pakke. Du har derfor kun en leverandør til hele din betalingsløsning

  - Markedets hurtigste udbetaling, inden for 2-5 hverdage

  - En simpel prismodel, helt uden startgebyr og andre skjulte gebyrer

  Udover disse fordele får du med en aftale hos Bambora også:

  - Et brugervenligt rapporteringssystem, så du nemt og enkelt kan få et overblik over dine transaktioner

  - Support 6 dage om ugen, hvis noget skulle gå galt

  - Bamboras løsninger understøtter naturligvis de mest anvendte betalingskort på det danske marked samt mobilbetalinger med vores wallet, Apple Pay eller Mobilepay.

   

  Interesseret I en nem og enkel løsning? Klik på linket nedenfor eller tag fat I din rådgiver, som vil hjælpe med kontakten til Bambora.

  Bambora

 • 15.01.2020Ny åbningstid ved kassen fra 10. februar

  Gennem flere år har vi set et fortsat faldende antal ekspeditioner ved kassen. Som en konsekvens af det har vi besluttet at ændre åbningstiden for kasse­ekspeditionen.

  Ændringen sker fra 10. februar. Den daglige åbningstid ved kassen vil være i tidsrummet 13-16 – torsdag dog 13-18.

  Vi følger udviklingen
  Vores kunder har – som alle andre pengeinstitutters kunder – taget selvbetjeningsløsningerne til sig. Det betyder, at kundernes behov ændrer sig, og vi følger naturligvis med. Vi må bruge vores recurser anderledes for at leve op til kundernes forventninger til os.

  Vi er en Sparekasse for alle
  MEN som det lokale pengeinstitut er vi en sparekasse for alle – også for de kunder, som fortsat har brug for at komme til kassen. Derfor har vi også – i modsætning til mange andre pengeinstitutters filialer – valgt, stadig at have kassen åben hver dag.

  Vil du fortsat gerne hæve eller indsætte kontanter om formiddagen, kan dette ske i vores pengeautomater i Stevnstrup, Randers og Langå. I alle automater kan du også hæve euro.

  Døren er åben
  Udenfor kassens åbningstid, er der selvfølgelig stadig mulighed for at komme i sparekassen for personlig rådgivning omkring økonomiske forhold.

Langå Sparekasse anvender cookies for at sikre en optimal brugeroplevelse og til opsamling af statistik som bruges til at forbedre hjemmesiden